Privacy Statement

Dit is het privacy statement van Decision Making Consultancy b.v., gevestigd te 5122 GW, Rijen aan de Wouwerbroek 8. (hierna: DMC, https://dmconsultancy.eu/)

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan DMC verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, contactformulier of bestellingen die u plaatst. DMC hecht groot belang aan de privacy van haar klanten en betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. DMC verwerkt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). DMC is verantwoordelijk in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen DMC bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. DMC is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens DMC verwerkt en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die DMC verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens
Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan DMC verstrekt of niet door DMC laat verwerken, kan DMC u mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien u DMC geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van DMC. Daarnaast kan er op DMC een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

DMC verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van de dienstverlening
  • Het onderhouden van contact
  • Beheer van het klantenbestand
  • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
  • Facturering
  • Nakoming van wettelijke verplichtingen

DMC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden
DMC deelt uw persoonsgegevens met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die DMC met u sluit, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van DMC, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op DMC rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in de opdracht, sluit DMC een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DMC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekt DMC uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Uw persoonsgegevens worden door DMC ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van mijn dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website wordt gebruik gemaakt van de volgende cookies:

  • Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan DMC hiermee deze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor DMC geen voorafgaande toestemming van u nodig heeft.

Inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien DMC over digitale persoonsgegevens beschikt die DMC óf met uw toestemming verwerk óf verwerk om een overeenkomst die DMC met u heeft gesloten uit te voeren.

Dat betekent dat u bij DMC een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die DMC van u bewaart in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dmconsultancy.eu

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen we u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. DMC reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

DMC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
DMC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dmconsultancy.eu